Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες, ώστε να δημιουργεί μια αποτελεσματική εργασιακή ομάδα, να κατανέμει ορθά τους ρόλους στα μέλη της και να χτίζει σταθερές εργασιακές σχέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον θα έχει τις απαραίτητες επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά τις απόψεις του, ενώ παράλληλα θα μπορεί να επιλύει προβλήματα και συγκρούσεις που προκύπτουν στο περιβάλλον της ομάδας. Θα ηγείται αποτελεσματικά την ομάδα, θα γνωρίζει μεθόδους για την αντιμετώπιση του άγχους και θα διαχειρίζεται τις κρίσεις που κατά καιρούς προκύπτουν στο εργασιακό του περιβάλλον. Τέλος, θα χειρίζεται ορθολογικά τον προσωπικό, αλλά και τον εργασιακό χρόνο.

  • Πολιτική Ποιότητας
  • Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης
  • Για Πληροφορίες Πιστοποίησης : Για το αντικείμενο Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι εφικτή για τα πρόσωπα που υποχρεωτικά, ως ελάχιστη δηλαδή προϋπόθεση, κατέχουν τίτλο σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.