Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/ δεξιότητες να αναγνωρίζει την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης των νέων τεχνολογιών στον χώρο εργασίας, να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e- shop), να κατανοεί έννοιες που σχετίζονται με τη στρατηγική, την καινοτομία και την τεχνολογία (κύκλος ζωής καινοτομίας/ τεχνολογίας), όπως επίσης και την μεταξύ τους διασύνδεση, και να επιλέγει προγράμματα, τα οποία προάγουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και της τηλεργασίας, να γνωρίζει τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981).
  • Ηλικία 18 ετών και άνω,
  • Αποφοίτηση από σχολή/ίδρυμα τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.