Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/ δεξιότητες να αναγνωρίζει την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης των νέων τεχνολογιών στον χώρο εργασίας, να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e- shop), να κατανοεί έννοιες που σχετίζονται με τη στρατηγική, την καινοτομία και την τεχνολογία (κύκλος ζωής καινοτομίας/ τεχνολογίας), όπως επίσης και την μεταξύ τους διασύνδεση, και να επιλέγει προγράμματα, τα οποία προάγουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και της τηλεργασίας, να γνωρίζει τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν.

  • Πολιτική Ποιότητας
  • Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης
  • Για Πληροφορίες Πιστοποίησης : Για το αντικείμενο Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι εφικτή για τα πρόσωπα που υποχρεωτικά, ως ελάχιστη δηλαδή προϋπόθεση, κατέχουν τίτλο σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.