Διοίκηση Διαχείριση κρίσεων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες να διαχειρίζεται έκτακτα περιστατικά φυσικού ή τεχνολογικού κινδύνου όπως επίσης και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Πιο συγκεκριμένα θα γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών, τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης όπως σεισμοί – πλημμύρες και τεχνολογικά συμβάντα, να σχεδιάζει και να οργανώνει ομάδες πυρασφάλειας – διάσωσης – εκκένωσης και διαφυγής. Επιπλέον θα έχει μια πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστάσεων.