Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/ δεξιότητες να σχεδιάζει, οργανώνει και διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου μια εκδήλωση σε όλες τις διαδοχικές της φάσεις, από τη στιγμή της σύλληψής της έως και τις μετά τη λήξη της διαδικασίες. Θα είναι σε θέση να συνεργάζεται με τον πελάτη, θέτοντας μαζί του έναν ξεκάθαρο κοινό στόχο, να προωθεί αποτελεσματικά την εκδήλωση με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο και να διαχειρίζεται ορθά τα αποτελέσματα των Πολιτιστικών Ψηφιακών Πόρων. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με επιστημονικούς- πολιτιστικούς φορείς και θα μπορεί να εντοπίζει και να αξιοποιεί τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

  • Πολιτική Ποιότητας
  • Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης
  • Για Πληροφορίες Πιστοποίησης : Για το αντικείμενο Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι εφικτή για τα πρόσωπα που υποχρεωτικά, ως ελάχιστη δηλαδή προϋπόθεση, κατέχουν τίτλο σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.