Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς λόγους, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να ενσωματώνει ιστολόγια στην εκπαιδευτική πράξη, να εφαρμόζει τις θεωρίες μάθησης οι οποίες θα είναι βασισμένες στον ψηφιακό κόσμο και να εντοπίζει τα οφέλη και τους κινδύνους της εκπαιδευτικής δικτύωσης. Ακόμα, θα μπορεί να κατανοεί τις βασικές χρήσεις ενός Η/Υ και θα είναι σε θέση να προστατεύει την εργασία του διαδικτυακά.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία,  είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.