Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς λόγους, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να ενσωματώνει ιστολόγια στην εκπαιδευτική πράξη, να εφαρμόζει τις θεωρίες μάθησης οι οποίες θα είναι βασισμένες στον ψηφιακό κόσμο και να εντοπίζει τα οφέλη και τους κινδύνους της εκπαιδευτικής δικτύωσης. Ακόμα, θα μπορεί να κατανοεί τις βασικές χρήσεις ενός Η/Υ και θα είναι σε θέση να προστατεύει την εργασία του διαδικτυακά.