Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σημερινό και μελλοντικό περιβάλλον εργασίας του κατασκευαστικού κλάδου. Ο καταρτιζόμενος θα είναι εξοικειωμένος με νέες τεχνολογίες και υλικά που σχετίζονται με τις οικοδομικές εργασίες, ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί σε εργασίες που αφορούν τον οικοδομικό – κατασκευαστικό κλάδο.