Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζεται πρακτικά ζητήματα στον επαγγελματικό χώρο. Θα μπορεί να ανταποκριθεί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, σύντομες παρουσιάσεις, αλλά και κοινωνικές συναναστροφές. Επιπλέον θα αποκτήσει τις γνώσεις επικοινωνίας με βάση την γραμματική, το λεξιλόγιο και την προφορά.