Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου

Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης στο προϊόν της γούνας. Θα είναι σε θέση να συντελεί στην ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης της γούνας στις ξένες αγορές. Επιπλέον, θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για τις ξένες αγορές και τον ανταγωνισμό, να προετοιμάζει και ενισχύει τις εμπορικές αποφάσεις, να συμμετέχει στη διαδικασία εξαγωγικών πωλήσεων, στην επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών, στο συντονισμό παραγγελιοληψίας, στην εφαρμογή τεχνικών ικανοποίησης πελατών, σε έρευνα και διαπραγμάτευση αγορών, στη μελέτη εμπορικών εξελίξεων στην αγορά ενδιαφέροντος και στο συντονισμό εργασιών υποστήριξης για την επιχείρηση.