Τηλεργασία

Τηλεργασία

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, ώστε να είναι εφικτό με απόλυτη επιτυχία να εργαστεί εξ αποστάσεως με την ίδια αποτελεσματικότητα που θα είχε δια ζώσης, τόσο στον λειτουργικό όσο και στον τεχνολογικό τομέα. Με το πέρας της πιστοποίησης, ο τηλεργαζόμενος θα είναι κάτοχος  δεξιοτήτων οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας του, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης προβλημάτων και ικανός να εργαστεί χωρίς άμεση επίβλεψη.

  • Πολιτική Ποιότητας
  • Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης
  • Για Πληροφορίες Πιστοποίησης : Για το αντικείμενο Τηλεργασία η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι εφικτή για τα πρόσωπα που υποχρεωτικά, ως ελάχιστη δηλαδή προϋπόθεση, κατέχουν τίτλο σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης