Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Πιστοποίησης UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - UNICERT

Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..

Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015  και κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 120 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

Η UNICERT στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφεροµένου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Η πολυετής εµπειρία των στελεχών µας στο χώρο της πιστοποίησης αποτελεί προνόµιο καλής συνεργασίας, καθώς εκτιµούµε και ανταποκρινόµαστε αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των συνεργατών µας. Για το λόγο αυτό, το εξεταστικό της σύστηµα είναι προϊόν συνεργασίας της οµάδας ανάπτυξης της εταιρίας και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

Ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες απαιτήσεις επιχειρήσεων/οργανισμών, η UNICERT, εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) εγγυάται την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001:2013), Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2018) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015). Η επιθεώρηση και πιστοποίηση από τη UNICERT προσδίδει προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς.

unicert-pistopoihtika-pistopoihseis

Αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες και δίνουµε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε:

  • Την προώθηση των εξ αποστάσεως, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick Κύπρου, αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι..
  • Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαµβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTE GENERAL και PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) και πρόσφατα του LCCI‑EDI σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Τη συμμετοχή σε έργα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.