Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Πιστοποίησης UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - UNICERT

Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..

Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015  και κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 136 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

Ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες απαιτήσεις επιχειρήσεων/οργανισμών, η UNICERT, εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) εγγυάται την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001:2013), Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2018) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015). Η επιθεώρηση και πιστοποίηση από τη UNICERT προσδίδει προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς.

unicert-pistopoihtika-pistopoihseis

Αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες και δίνουµε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε:

  • Την προώθηση των εξ αποστάσεως, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick Κύπρου, αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι..
  • Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαµβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTE GENERAL και PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) και πρόσφατα του LCCI‑EDI σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Τη συμμετοχή σε έργα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.