Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Θα είναι σε θέση να μελετά, να σχεδιάζει και να έχει γνώση των εργασιών αρχιτεκτονικής χώρων πρασίνου αλλά και συντήρησης που σχετίζονται με τη βελτίωση των  χώρων πρασίνου.