Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμά μας είναι η Unicert να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πιστοποίηση συστημάτων και προσώπων.

Για την επίτευξη του οράματός μας οι αρχές που συνιστούν την πολιτική μας είναι οι κάτωθι:

 • Πλήρης συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών μας
 • Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει ο Φορέας
 • Επιλογή προσωπικού με προσόντα ανάλογα των θέσεων και σχετική εμπειρία
 • Συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού και των συνεργατών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης
 • Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και λογισμικού για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη λειτουργία της εταιρείας
 • Συνεργασία με έγκυρους και εγκεκριμένους προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Διασφάλιση της αμεροληψίας και της ακεραιότητας στη διενέργεια των επιθεωρήσεων και εξετάσεων
 • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών του Φορέα
 • Διασφάλιση της Μη- Διάκρισης στα πρόσωπα που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • Έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και λήψη προληπτικών ενεργειών
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Φορέα

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στην τήρηση των παραπάνω αρχών της πολιτικής και στην επίτευξη ικανοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών, πελατών, εργαζομένων, μετόχων, προμηθευτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η Διοίκηση του Φορέα Unicert δεσμεύεται για την ορθή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και εμπράκτως την αποδεικνύει. Συγκεκριμένα:

 • Έχει καθιερώσει Πολιτική για την Ποιότητα,
 • Ενημερώνει μέσω τακτικών συναντήσεων το προσωπικό για τη σημασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των υποψηφίων,
 • Καθιερώνει στόχους/δείκτες για την Ποιότητα, λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης του Φορέα Unicert και ενημερώνει σχετικά το προσωπικό,
 • Μεριμνά για τη διάθεση στο προσωπικό όλων των απαραίτητων πόρων με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υποψηφίων,
 • Ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και εξετάζει την επίτευξη των Στόχων για την Ποιότητα,
 • Λαμβάνει μέτρα για την έγκαιρη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων, που πηγάζουν από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Φορέα Unicert,
 • Δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των εργαζομένων και η συμμετοχή τους σε δράσεις συνεχούς βελτίωσης.