Διαπιστεύσεις

Ο Φορέας Πιστοποίησης Unicert είναι Διαπιστευμένος Φορέας για:

α) Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 και

β) Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012