UNICERT Advanced Plus

UNICERT Advanced Plus

Το Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ (Unicert Advanced Plus) είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.

Το UNICERT ADVANCED PLUS περιλαμβάνει τόσο βασικά όσο και προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει ένα έως και πέντε (1-5) από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

· Επεξεργασία Κειμένου

· Υπολογιστικά Φύλλα

· Υπηρεσίες Διαδικτύου

· Βάσεις Δεδομένων

· Παρουσιάσεις

Τρόπος Εξέτασης

Η αξιολόγηση του εξεταζόμενου περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέματα εξέτασης, εκ των οποίων τα 28 καλύπτουν το Α μέρος και τα 8 το Β μέρος. Τα θέματα διακρίνονται με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε εύκολα, μέτρια και δύσκολα. Επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση νοείται η σωστή απάντηση στο 70% τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε χορηγείται και το πιστοποιητικό Unicert Advanced Plus.

Η εξέταση των συμμετεχόντων για το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο γίνεται αποκλειστικά δια ζώσης σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα με τον Φορέα Unicert S.A.

Διάρκεια πιστοποίησης

Η ισχύς των εκδοθέντων Πιστοποιητικών είναι αόριστης διάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι, με την επιτυχία τους στις εξετάσεις, λαμβάνουν το πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι τα Πιστοποιητικά Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ που φέρουν τον λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33198/Κ6/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1961/Β/27-3-2023), έχουν αόριστη ισχύ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των θεσμοθετημένων από το Κράτος διαδικασιών και επομένως δεν απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας επαναπιστοποίησης.