ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος Unicert στην 4η Διακρατική Συνάντηση του SEnDing (ERASMUS +)

Ολοκληρώθηκε στο Δουβλίνο, (8-9/11/2019)  η 4η διακρατική συνάντηση του έργου SEnDing (Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and Internet of Things professionals).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Έργο, η Universal Certfication Solutions (Unicert), πρόκειται να αναπτύξει στοχευμένο σχήμα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρόκειται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες, σε συνέχεια της παρακολούθησης δύο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Data Science και Internet of Things).

 Επιπρόσθετα, η Unicert είναι υπεύθυνη για την επιτυχή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης και στις τρεις χώρες που συμμετέχουν (Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία).

Στη διεθνή συνάντηση την Unicert εκπροσώπησαν ο τμηματάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Παναγιώτης Μαρκετάκης και ο Project Manager Παράσχος Καμπαγεωργίου.

Στη διάρκεια του διημέρου οι εταίροι του έργου αναφέρθηκαν στην πρόοδο των εργασιών του σχήματος σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς επίσης και οριστικοποίησαν το χρονοπρογραμματισμό για το τρίτο και τελευταίο έτος υλοποίησης του Έργου (11/2019 – 11/2020). Στο πλαίσιο αυτό, για την επόμενη περίοδο αναφοράς, προβλέπεται η διοργάνωση και ολοκλήρωση της παροχής κατάρτισης προς τους ενδιαφερόμενους και η διενέργεια της αντίστοιχης διαδικασίας πιστοποίησής τους.

Επισημαίνεται ότι το έργο SEnDIng στοχεύει:

  • Στην κάλυψη του ελλείματος ειδικών δεξιοτήτων σε επαγγελματίες της πληροφορικής και απευθύνεται, τόσο σε εργαζόμενους  στον τομέα του ICT, όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Στην παροχή δεξιοτήτων σε επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, οι οποίες είναι καθολικά αναγνωρίσιμες μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Στο σχεδιασμό ενός σχήματος αναφοράς για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες πληροφορικής οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του σχήματος αναφοράς θα γίνει σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, πρότυπα (π.χ. ECF και ESCO).
  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα είναι αρθρωτά, θα στηρίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα και θα στοχεύουν επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.
  • Στον σχεδιασμό ενός πλαισίου πιστοποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.