Οργανωση & λειτουργια Δημοσιων Υπηρεσιων, Οργανισμων & Επιχειρησεων

Οργάνωση & λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα είναι εξοικειωμένο με τις βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι σε θέση να παρακολουθεί σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο του Διοικητικού Δικαίου. Παράλληλα, θα έχει τις γνώσεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας σε όλο το εύρος της, από το δημόσιο τομέα, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.