Τήρηση Περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες

Τήρηση Περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες

Τα άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να γνωρίζει τους περιβαλλοντικούς όρους στην εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, όπως επίσης και άλλων έργων υποδομής, γνωρίζοντας το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο. Θα έχει την ικανότητα να αξιολογεί πιθανές χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικά έργα και δραστηριότητες προερχόμενες από την Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόμοι, χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλες πρωτοβουλίες) με τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία φιλική ως προς το περιβάλλον. Θα είναι σε θέση να σχεδιάζει – εφαρμόζει και επιβλέπει έργα σχεδιασμένα ανά κατηγορία έργων (Α’, Β’, Γ’), να παρακολουθεί με την βοήθεια διαφορών δεικτών την «ποιότητα του ύδατος» (χημική σύνθεση, περιεκτικότητα σε μικροοργανισμούς κ.α.) εφαρμόζοντας διάφορα μαθηματικά μοντέλα και με τον κατάλληλο σχεδιασμό – εκτέλεση – παρακολούθηση την λειτουργία των έργων και την κατάλληλη μεθοδολογία για τις μετρήσεις που θα ληφθούν ως προς την εγκυρότητα τους και την αξιολόγηση του βαθμού ρύπανσης.