Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να γνωρίζει τις βασικές αρχές και απαιτήσεις του ISO 14001 όπως επίσης και πώς αυτό ενσωματώνεται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Θα είναι σε θέση να μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη από την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να παρακολουθεί και να τηρεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να γνωρίζει μεθόδους βελτίωσής του.