Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με τη λειτουργία των καταστημάτων ως βασικοί κόμβοι της εφοδιαστικής αλυσίδας του Franchisor και των πωλήσεων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας, αειφορίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και εν γένει της ανταγωνιστικότητάς τους.