Εξυπηρέτηση και Διαχείριση πελατών σε επιχειρήσεις Franchise

Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εφαρμόζει βάσει της δομή και της αντίληψης της επιχείρησης Franchise τις βασικές αρχές και τους κανόνες της ποιοτικής εξυπηρέτησης Πελατών, να εφαρμόζει τεχνικές πωλήσεων και να διαχειρίζεται αντιρρήσεις και παράπονα. Τέλος, θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν πελάτη την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας τους διαφορετικούς τύπους πελατών και τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγίζονται.