Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)

Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις/ δεξιότητες να υποστηρίζει ψυχαγωγικές, παιδαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες που διενεργούνται σε χώρους ευεξίας, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, θα αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας με πελάτες στους προαναφερόμενους εργασιακούς χώρους, θα είναι σε θέση να εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης παραπόνων, θα είναι γνώστης πρώτων βοηθειών και θα προάγει όχι μόνο την υγεία κι ευεξία των πελατών, αλλά και την προσωπική του, μέσα από τη χρήση φυσικών ή τεχνητών μέσων.