Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ

Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ

Το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» αφορά εργαζόμενους που θέλουν να έχουν την επάρκεια να εκτελούν εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και των αιολικών εγκαταστάσεων.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  1. Ηλικία 18 ετών και άνω
  2. Τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).