Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ

Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και των αιολικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να εκπονεί μελέτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, να εγκαθιστά και να ελέγχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που αφορά ανεμογεννήτριες, μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να εκπονεί μελέτες εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Τέλος, θα μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τεχνολογίες εκμετάλλευσης ηλιακής και αιολικής ενέργειας, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να οργανώνει τις εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται.