Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με τις εισροές, εκροές, καθώς και την βέλτιστη διευθέτηση των εργασιών αποθήκης καπνού μιας επιχείρησης. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο κατά την παραλαβή/παράδοση, να γνωρίζει θέματα περί υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία του, θέματα τιμολόγησης και κοστολόγησης του καπνού αλλά και να χειρίζεται ορθά τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της αποθήκης.