Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτομάτου Ελέγχου

Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής, εξασφαλίζοντας την πρόβλεψη ή/και αποφυγή βλαβών και δυσλειτουργιών, την αποκατάσταση της λειτουργίας και αποτροπής απρόβλεπτων δυσλειτουργιών. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να εκτελεί επισκευές και συντήρηση των αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση και σύνδεση συσκευών, ελέγχους, βαθμονόμηση, αλλά και να κάνει χρήση και συντήρηση οργάνων ή/και απαραίτητων εργαλείων.