Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτομάτου Ελέγχου

Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου» αφορά εργαζόμενους που θέλουν να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, σχετικά με τη φροντίδα της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, εξασφαλίζοντας την πρόβλεψη ή/και αποφυγή βλαβών και δυσλειτουργιών, την αποκατάσταση της λειτουργίας και αποτροπής απρόβλεπτων δυσλειτουργιών. Συγκεκριμένα, θα γνωρίζει σχετικά με την εκτέλεση επισκευών και τη συντήρηση των αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση και σύνδεση συσκευών, τους ελέγχους, τη βαθμονόμηση, αλλά και τη συντήρηση οργάνων ή/και απαραίτητων εργαλείων.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

 

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

 

  1. Ηλικία 18 ετών και άνω
  2. Τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).