Υγιεινη & Ασφαλεια Τροφιμων επιπεδο 1

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ: Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών)

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές και να χειρίζεται ορθά τον εξοπλισμό, τα σκεύη και τα εργαλεία κατά τις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και ποτών. Κατανοεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εκτελεί τις εργασίες βάσει αυτών, έχει την τεχνογνωσία για την διατήρηση της ποιότητας καθόλα τα στάδια επεξεργασίας των τροφίμων και συμμορφώνεται βάσει των κανόνων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας φορώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Γνωρίζει πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης στο χώρο εργασίας, τρόπους αντιμετώπισης μιασμάτων, τροφοδηλητηριάσεων και προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών), είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).