Υπευθυνος Επιχειρήσεων Τροφιμων Ποτων

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ: Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να στελεχώνει μία επιχείρηση τροφίμων και ποτών με κύριο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που παράγονται, επεξεργάζονται και διαχέονται στην αγορά. Έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη της χημείας, την τεχνολογία τροφίμων και ποτών, σε χημικές επεξεργασίες, ιδιότητες και σύσταση αυτών. Φροντίζει για τον καταμερισμό εργασιών και την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής ελέγχοντας την ποιότητα των σταδίων. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των εργασιών που συμβαίνουν στην παραλαβή και αποθήκευση προμηθειών, την χημική επεξεργασία, παραγωγή, συσκευασία των τελικών προϊόντων, ως και την διάθεση στην αγορά. Παρακολουθεί τις νέες τεχνολογικές τάσεις, γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθεί, προγραμματίζει τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας και συμμορφώνεται βάσει διεθνών προτύπων, ενώ γνωρίζει από εμπορικό marketing, τεχνικές πωλήσεων και διαχείριση πελατολογίου της επιχείρησης.

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών), είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).