Υπευθυνος Προστασιας Δεδομενων (DPO)

Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης.

Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζεται με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα πολιτών που φυλάσσονται σε έναν δημόσιο φορέα ή μία επιχείρηση, τηρώντας τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως απαιτείται βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού 2016/679. Είναι σε θέση να εκπαιδεύει το προσωπικό που επεξεργάζεται και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων προσωπικών στοιχείων, ακολουθεί κανόνες εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας προκειμένου να συμμορφώνεται η επιχείρηση στις απαιτήσεις του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR). Είναι το αρμόδιο στέλεχος που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους διασφάλισης των διαδικασιών που τηρούνται, ενώ εκπροσωπεί την επιχείρηση σε  προγραμματισμένες ή μη επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, έχοντας γνώση τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών και μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από παραβίαση δεδομένων.

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).