Διαχειριση επιβατικου κοινου και οργανωση μεταφορικου εργου

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-LOGISTICS: Διαχείριση Επιβατικού Κοινού και Οργάνωση Μεταφορικού Έργου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να συμβάλει στην διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και στην προσέλκυση νέων αναπτύσσοντας πελατοκεντρική αντίληψη, προσφέροντας ποιοτικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ατυχήματα στον χώρο εργασίας, να γνωρίζει από θέματα ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών, να διαχειρίζεται παράπονα του επιβατικού κοινού, καταστάσεις κρίσεων, άγχους και πανικού, να έχει ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας με συναδέλφους, να επιτυγχάνει την στοχοθέτηση που του τίθεται από την Διοίκηση της υπηρεσίας, να εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνικές σωστού προγραμματισμού, στρατηγικού σχεδιασμού και προσαρμογής της προσφοράς μεταφορικών υπηρεσιών προς τη ζήτηση. Τέλος, να είναι σε θέση να χειρίζεται εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Επιβατικού Κοινού και Οργάνωση Μεταφορικού Έργου, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).