Οινοτουρισμός

Οινοτουρισμός

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να συμβάλει στην αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των οινοποιητικών επιχειρήσεων με την εισαγωγή και τη χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing που αφορούν τα οινοτουριστικά προϊόντα, αλλά και των δικτύων διανομής τους. Διασυνδέει τον τουρισμό με τα οινοποιητικά προϊόντα βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτει.