Προϋποθέσεις για εξεταστικό κέντρο

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Εξεταστικό Κέντρο είναι οι εξής:

Διάθεση ενός (1) τουλάχιστον ασφαλούς και κλειδωμένου χώρου αποθήκευσης/αρχειοθέτησης για το εξεταστικό υλικό του Φορέα.
Διάθεση τηλεομοιότυπου (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Διάθεση τουλάχιστον ενός (1) ενιαίου και αυτόνομου εξεταστικού χώρου, διακεκριμένου από τους άλλους χώρους του, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Διασφάλιση σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης πιστοποίησης (π.χ., εξεταζόμενους, επιτηρητές κ.λπ.) των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Διασφάλιση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) της ασφαλούς πρόσβασης από την είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου έως τον εξεταστικό χώρο, αν πληρούνται προδιαγραφές Α.Μ.Ε.Α.
Διαδικτυακή σύνδεση τύπου ADSL με ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps.
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Εξεταστικοί Χώροι του είναι οι εξής:

Εξοπλισμένοι καταλλήλως για την σωστή διενέργεια των εξετάσεων (π.χ., με εργονομικά καθίσματα και θρανία) και όχι υπόγειοι.
Κάλυψη όλων των προδιαγραφών πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας.
Διάθεση φυσικού εξαερισμού, φυσικού φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης.
Ελάχιστη επιφάνεια δύο (2) τ.μ. ανά εξεταζόμενο και ελάχιστη απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων.
Ικανός πλήθος Η/Υ και απαραίτητος περιφερειακός εξοπλισμός ανά εξεταστικό χώρο.
Απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών σε κάθε ενεργό Η/Υ.
Πλήρης εγκατάσταση των εξεταζόμενων εφαρμογών με όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις τους σε κάθε Η/Υ.
Εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για κάθε Η/Υ τους.
Ταχύτητα του τοπικού δικτύου τουλάχιστον 100 Mbps.
Διασφάλιση Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS).
Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UNICERT, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου (μπορείτε να βρείτε εδώ).

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 38 01 129 – 130 ή στη διεύθυνση e-mail info@unicert.gr και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλες μας τις υπηρεσίες, είτε ηλεκτρονικά, είτε με επίσκεψη εκπροσώπου μας στο χώρο σας.