Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων

Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να προωθεί τα οινοποιητικά προϊόντα στην αγορά βάσει των αρχών του Marketing. Συγκεκριμένα, θα είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την οργάνωση των πωλήσεων, καθώς και για την κοστολόγηση των προϊόντων αυτών. Τέλος, θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις διαδικασίες παραγγελιών και να αναπτύσσει το πελατολόγιο της επιχείρησης οινοποιητικών προϊόντων.