Συντηρητής Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων

Συντηρητής Εγκαταστάσεων & Μηχανημάτων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να αναλύει τη μεθοδολογία της ολικής παραγωγικής συντήρησης (ΤΡΜ), να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις μεθόδους εφαρμογής της και να την αξιοποιεί με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας. Επιπλέον, ο συμμετέχον υιοθετεί ένα τρόπο ολιστικής θεώρησης και αντιμετώπισης των βλαβών (πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία), ενώ επιπλέον ενισχύεται η θετική στάση στην ανάγκη για πρόοδο και στην βελτιωτική αλλαγή.