Τεχνίτης Μεταποίησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Τεχνικός Μεταποίησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να μελετά, αξιολογεί και να κοστολογεί σωστά τα έργα που αναλαμβάνει, να επιλέγει και να παραγγέλνει υλικά, εξοπλισμό και τις βοηθητικές ύλες που χρειάζονται, να επεξεργάζεται, μεταποιεί, τοποθετεί και εμπορεύεται το τελικό προϊόν, να γνωρίζει ορθές πρακτικές φόρτωσης/εκφόρτωσης και μεταφοράς των υαλοπινάκων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να εργάζεται με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής αλλά και της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.