Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building – Επίπεδο 1

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building (Επίπεδο 1)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να κατανοεί την έννοια διαχείρισης μιας εγκατάστασης σε κτιριακές και άλλες υποδομές. Είναι σε θέση να διαχειρίζεται «έξυπνες» υποδομές και κατανοεί τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Γνωρίζει σύγχρονα συστήματα, μεθόδους και τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.). Επικοινωνεί και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους τεχνικούς συντελεστές που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου (σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία – συντήρηση), ενώ εκτιμά τα οφέλη και υπολογίζει τα κόστη που προκύπτουν από αναβάθμιση υποδομών με την μετάβαση και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» διαχείρισης.