Τεχνιτης Φυσικου Αεριου

Τεχνίτης Φυσικού Αερίου

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνίτης Φυσικού Αερίου» αφορά εργαζομένους που θέλουν να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και μετατροπή δικτύων και συσκευών καύσης φυσικού αερίου οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, ή/και των μεγαλύτερων δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και με τον ποιοτικό έλεγχο αυτών και των καυσαερίων τους.

 

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

 

  1. Ηλικία 18 ετών και άνω
  2. Αποδεικτικό ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνίτης Φυσικού Αερίου είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).