Υποχρεώσεις Υποψηφίου Πιστοποίησης

Υποχρεώσεις υποψηφίου

Για τη Συμμετοχή σε Εξέταση Πιστοποίησης

Ώρα προσέλευσης στο εξεταστικό κέντρο: τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης πιστοποίησης.
Μετά την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται η είσοδος των υποψηφίων στον εξεταστικό χώρο.
Απαιτητά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου στην εξέταση:
η κάρτα πιστοποίησης και
το πρωτότυπο του εντύπου ταυτοπροσωπίας που είχε επιδείξει, και φωτοαντίγραφο του οποίου είχε συνυποβάλλει με την αίτηση πιστοποίησης.
Αντικείμενα που επιτρέπονται εντός του εξεταστικού χώρου: θερμός/δοχείο με νερό ή αναψυκτικό.
Αντικείμενα που απαγορεύονται εντός του εξεταστικού χώρου:
οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (π.χ., αφαιρούμενοι δίσκοι USB) και
οποιουδήποτε τύπου συσκευές καταγραφής εικόνας/ήχου/βίντεο (π.χ., φωτογραφικές μηχανές).
Σημειώνεται ότι, κατόπιν έγκρισης από τους επιτηρητές της συγκεκριμένης εξέτασης, επιτρέπονται οι οποιουδήποτε τύπου συσκευές τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα) εντός του εξεταστικού χώρου, αλλά μόνον απενεργοποιημένες. Είναι δε στην ευχέρεια των επιτηρητών να δεσμεύσουν τις συσκευές για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση των κατόχων τους.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός του εξεταστικού χώρου! Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος λόγω καπνίσματος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του!
Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ή στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ εξετάσεων δύο γνωστικών αντικειμένων, επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του προβλεπόμενου από το εξεταστικό κέντρο ειδικού χώρου ή εκτός του εξεταστικού κέντρου.

Κατά τη Διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης

Η συμπεριφορά των υποψήφιων κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει να διέπεται από τους γνωστούς κανόνες πειθαρχίας και κόσμιας συμπεριφοράς. Επιβάλλεται δε να συμμορφώνονται άμεσα σε ενδεχόμενες υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και τον αποκλεισμό τους από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
Απαγορεύεται η ενεργοποίηση και χρήση των συσκευών τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητών τηλέφωνων) που κατέχουν, αν αυτές δεν έχουν δεσμευτεί από τους επιτηρητές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση.
Όταν διαπιστώνεται απόπειρα αντιγραφής απαντήσεων ή ενεργειών/μεθόδων και γενικά παρεμπόδισης της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων τους, τα άτομα που υπέπεσαν σε αυτήν αποκλείονται από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του, χωρίς την έγκριση των επιτηρητών. Η παραμονή του εκτός του εξεταστικού χώρου για όλο το χρονικό διάστημα γίνεται συνοδεία ενός από τους επιτηρητές.
Απαγορεύεται η παραμονή των υποψήφιων ατόμων εντός του εξεταστικού χώρου πέραν της ολοκλήρωσης της εξέτασής τους.