Τρισδιάστατη Εκτύπωση και Τρισδιάστατη Σάρωση (3D Printing and 3D Scanning)

Τρισδιάστατη Εκτύπωση και Τρισδιάστατη Σάρωση (3D Printing and 3D Scanning)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις να αντιλαμβάνεται τις αρχές των Τρισδιάστατων Τεχνολογιών, να χρησιμοποιεί εργαλεία για την Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Σάρωση και να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες εκτυπώσεις και σαρώσεις. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να χειρίζεται και να συντηρεί τον εξοπλισμό της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σάρωσης, να αναγνωρίζει και να επιλύει τυχόν προβλήματα και τέλος, να μετα-επεξεργάζεται τα εκτυπωμένα αντικείμενα. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εξ ολοκλήρου εξοικείωση του/της επιμορφούμενου/ης με τις τρισδιάστατες τεχνολογίες ξεκινώντας από το στάδιο του σχεδιασμού έως και το στάδιο της εκτύπωσης των τρισδιάστατων αντικειμένων.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Ηλικία 18 ετών και άνω
  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από αδειοδοτημένο φορέα πιστοποίησης προσώπων ή βεβαίωση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περίπτωση φοίτησης σε συναφείς κλάδους ή βεβαίωση εργοδότη ότι ο εργαζόμενος απασχολείται τουλάχιστον έναν χρόνο σε κλάδο πληροφορικής ή εκτυπώσεων στην εταιρεία

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130