Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να ασχοληθεί με το λεπτομερή σχεδιασμό προγραμμάτων interfaces και προγραμμάτων που θα συνεπικουρούν στις διεργασίες του λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις τεχνικές, τα μοντέλα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους στα έργα πληροφορικής, στην διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.