Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να ασχοληθεί με το λεπτομερή σχεδιασμό προγραμμάτων interfaces και προγραμμάτων που θα συνεπικουρούν στις διεργασίες του λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις τεχνικές, τα μοντέλα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους στα έργα πληροφορικής, στην διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)
  • Ηλικία 18 ετών και άνω

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst), είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.