Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα

Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να διαχειρίζεται ασθενείς με κρίσιμα ψυχιατρικά προβλήματα στις μονάδες υγείας, να εφαρμόζει τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, να παρέχει συμβουλευτική και διασυνδετική ψυχιατρική βοήθεια και να εφαρμόζει τη μεθοδολογία που αφορά την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού που ακολουθεί τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα. Τέλος, θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται κρίσεις αλλά και «δύσκολους» ασθενείς αλλά και να εφαρμόζει επείγουσα ψυχιατρική και υποστήριξη σε ένα οξύ περιστατικό.