Διαχειριση Καταστροφων και Κρισεων

Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να εντοπίζει πιθανές καταστάσεις ατυχημάτων και κρίσεων και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμα θα είναι σε θέση να δημιουργούν σενάρια πιθανών καταστροφών, πλάνα για την αποφυγή απώλειας πολύτιμου χρόνου κατά την εμφάνιση μίας κρίσης αλλά και ομάδες διαχείρισης κρίσεων. Τέλος, θα μπορούν να συντονίζουν διαδικασίες με εμπλεκόμενους φορείς και να δημιουργούν εγχειρίδια αντιμετώπισης κρίσεων.