Διαχειριστής Δικτύων

Διαχειριστής Δικτύων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εγκαθιστά, διαμορφώνει και υποστηρίζει το τοπικό και ευρύ δίκτυο ενός οργανισμού, καθώς και την παρουσία του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται την συντήρηση του λογισμικού, την παρακολούθηση και προσβασιμότητά του από όλους τους χρήστες, να σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας του δικτύου.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)
  • Ηλικία 18 ετών και άνω

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Διαχειριστής Δικτύων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.