Διαχειριστής Δικτύων

Διαχειριστής Δικτύων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εγκαθιστά, διαμορφώνει και υποστηρίζει το τοπικό και ευρύ δίκτυο ενός οργανισμού, καθώς και την παρουσία του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται την συντήρηση του λογισμικού, την παρακολούθηση και προσβασιμότητά του από όλους τους χρήστες, να σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας του δικτύου.