Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζεται το σύνολο του υλισμικού (hardware) και των συστημάτων πληροφορικής (IT), εγκαθιστώντας, διαμορφώνοντας, παρακολουθώντας και εντοπίζοντας προβλήματα του εξοπλισμού πληροφορικής.