Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναφορικά με τη δημοσιογραφική αφήγηση αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), προκειμένου να μεγιστοποιήσει την επιρροή του κοινού από το περιεχόμενο που πρόκειται να κοινοποιήσει, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες της χρήσης των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη ψηφιακή αφήγηση: συγκέντρωση απαραίτητου υλικού (αναζήτηση, κυρίως σε διαδικτυακές πηγές, και ανάκτηση), επεξεργασία (σύνταξη και αφήγηση) και κοινοποίηση των ψηφιακών ιστοριών, με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων-προγραμμάτων, σε συγκεκριμένη μορφή για χρήση (κυρίως) από το Διαδίκτυο.