Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εξελίσσει μία παραδοσιακή επιχείρηση σε διαδικτυακή, να αναλύει τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές Μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στα social media και τέλος, να παρουσιάζει τα εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)
  • Ηλικία 18 ετών και άνω

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.