Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται δίκτυα ηλεκτρονικού εμπορίου, να αναλύει καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να δημιουργεί βάσεις δεδομένων και να αναπτύσσει δικτυακούς τόπους με έμφαση στην παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών .