Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή

Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες Νοσηλευτή σε τεχνικές υγιεινής και ασφάλειας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ασθενή συμβάλλοντας στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επιπλέον, θα γνωρίζει πρότυπα ολιστικής φροντίδας σχετικά με τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, την αντιμετώπιση της ασθένειας, ενώ θα είναι σε θέση να εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση.