Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παρέχει υπηρεσίες στους χώρους παροχής φροντίδας σχετικές με τη πρόληψη και τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων, την υγεία πληθυσμών ή επιμέρους ομάδων του πληθυσμού, την επιδημιολογική παρατήρηση και μελέτη καθώς και την πρόληψη αυτών των νοσημάτων για την προστασία και προαγωγή της υγείας. Θα γνωρίζει τα είδη, την επιδημιολογία, την ανοσολογία και τα ειδικά θέματα λοιμώξεων στους χώρους παροχής φροντίδας καθώς επίσης και τα Ιατρονοσηλευτικά Πρωτόκολλα και το Νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπουν. Θα έχει την ικανότητα να αποτυπώνει: τις διαδικασίες διαχείρισης ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, της εσωτερικής λειτουργίας των κλινικών τμημάτων και ιδιαίτερα εκείνων που νοσηλεύουν ειδικούς πληθυσμούς ασθενών και των διαδικασιών προγραμματισμού των Προμηθειών της Μονάδας ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια του υγειονομικού και απαραίτητου εξοπλισμού για την τήρηση των μέτρων πρόληψης της διασποράς νοσοκομειακών παθογόνων.