Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Το γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης «Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση: Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας» αφορά τους εργαζόμενους του δημοσιογραφικού τομέα, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να διαχειριστούν ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι εργαζόμενοι αυτοί διασφαλίζουν το περιεχόμενο αυτό τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς κινδύνους και φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και συνέπεια κατά τη χρήση του από τους ενδιαφερόμενους, ενώ είναι σε θέση να εξελίσσουν τη δομή και τις λειτουργίες παράλληλα με τις εξελίξεις των τεχνολογιών και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Ηλικία 18 ετών και άνω
  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Τρόπος Εξέτασης

Η αξιολόγηση του εξεταζόμενου περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις κλειστού τύπου) που διακρίνονται με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε εύκολα, μέτρια και δύσκολα και επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση νοείται η σωστή απάντηση στο 70% τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε χορηγείται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό Unicert Skills.

Η εξέταση των συμμετεχόντων για το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο γίνεται είτε δια ζώσης σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα είτε εξ αποστάσεως σε συνεργασία με τη Unicert S.A.

Διάρκεια πιστοποίησης

Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.

Επαναπιστοποίηση

Πριν λήξει η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του έχει τη δυνατότητα επαναπιστοποίησης για μια νέα περίοδο από την Unicert, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις με την αρχική.

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο, Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση: Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας  , είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).