Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να διαχειριστεί ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, έχοντας ως βάση τις αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης (επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος) και της Λογιστικής. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αναβαθμίσει τις γνώσεις εμπόρων, επιχειρηματιών, στελεχών εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και κάθε υποψηφίου στο σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επίδοσης των επιχειρήσεών τους.