Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Το γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης «Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση: Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης» αφορά τους εργαζόμενους του δημοσιογραφικού τομέα που χρησιμοποιούν  τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να διαχειριστούν ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, έχοντας ως βάση τις αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης (επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος) και της Λογιστικής.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Ηλικία 18 ετών και άνω
  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Τρόπος Εξέτασης

Η αξιολόγηση του εξεταζόμενου περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις κλειστού τύπου) που διακρίνονται με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε εύκολα, μέτρια και δύσκολα και επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση νοείται η σωστή απάντηση στο 70% τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε χορηγείται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό Unicert Skills.

Η εξέταση των συμμετεχόντων για το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο γίνεται είτε δια ζώσης σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα είτε εξ αποστάσεως σε συνεργασία με τη Unicert S.A.

Διάρκεια πιστοποίησης

Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.

Επαναπιστοποίηση

Πριν λήξει η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του έχει τη δυνατότητα επαναπιστοποίησης για μια νέα περίοδο από την Unicert, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις με την αρχική.

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο, Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση: Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).