Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή (Προχωρημένο Επίπεδο)

Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή (Προχωρημένο Επίπεδο)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές υγιεινής και ασφάλειας στους ασθενείς, αντιμετώπισης ασθενειών, διατήρησης και προαγωγής της υγείας συμβάλλοντας έτσι στη φροντίδα και πρόληψη από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση και να συνδυάζει το σύνολο όλων αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων Νοσηλευτή που διαθέτει, προκειμένου να χειρίζεται περιπτώσεις που χρήζουν νοσηλείας.